Tampereen teknillinen yliopisto

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 5 op

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään verkkopalvelun laadukkuuden ja käyttökelpoisuuden osatekijöihin sekä niiden taustateorioihin. Lisäksi tutustutaan käyttökelpoisuuden arvioinnissa käytettävään monitoimijamalliin. Arviointimallia voidaan hyödyntää mm. verkkopalvelun kehitystyössä.

Tavoitteena on oppia kiinnittämään huomiota verkkopalvelun käyttökelpoisuuden eri osatekijöihin ja ymmärtämään eri osatekijöiden merkitys palvelun laadukkuuden toteutumisessa.

Sisältö

Opintojakson yksityiskohtainen sisältö voi vuosittain hieman vaihdella. Pääpiirteissään opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

Suoritustapa

Opintojakso koostuu luennoista, luento- ja oheismateriaalin itseopiskelusta sekä itsenäisesti tehtävistä harjoituksista, joita käsitellään viikoittaisissa harjoitustilaisuuksissa. Arvosana määräytyy opetukseen ja harjoitustilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuuden sekä kirjallisen harjoitustyön ja omakohtaisen oppimisportfolion perusteella.

Kurssi on osa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hypermedian ammattiainetta.

Esitietovaatimukset

Vuosittaiset kurssit

 

TTY/Hypermedialaboratorio. Sivua muutettu 12.7.2007 © AMT