Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.13 Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä

Katja Piiksi, Jukka Muhonen

katja.piiksi@cc.tut.fi , jukka.muhonen@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen Median Instituutti, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 Tampere

Tässä artikkelissa kuvataan ETÄKAMUun kuuluvan Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotin ympäristökasvatuksen pilottiprojektia, jossa tuotettiin perusasteen ympäristökasvatuksen tueksi WWW-pohjainen oppimisympäristö ja testattiin tätä Ympäristöverkoksi nimettyä ympäristöä Tampereen ja Ylöjärven koululaitoksissa. Pilottiprojektin puitteissa tehtiin tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, tukeeko oppimisympäristö oppijakeskeisen oppimisen seitsemää ominaisuutta. Samalla haluttiin selvittää, mitä odotuksia opettajilla ja oppijoilla on opiskelusta Ympäristöverkossa ja toteutuvatko nämä odotukset. Lisäksi tutkittiin, millä tavalla oppijat kokevat rakennetun oppijakeskeisen oppimisympäristön verrattuna "perinteiseen" luokkamuotoiseen opetukseen ja muuttuvatko nämä kokemukset kokeilun aikana. Opettajien kohdalla tutkittiin myös sitä, miten he näkevät oman roolinsa ja oppijoiden roolin rakennetussa oppijakeskeisessä oppimisympäristössä ja muuttuvatko nämä näkemykset kokeilun aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin alku- ja loppukyselylomakkeella sekä osallistuvan havainnoinnin menetelmällä.

Ympäristöverkko tuki osittain oppijakeskeisen oppimisen ominaisuuksia. Kokeilussa saavutettujen tulosten mukaan se tuki parhaiten konstruktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Oppilaat odottivat Ympäristöverkossa opiskelultaan joko uutta tietoa luonnosta tai vastapainoa ja poikkeavuutta "perinteiseen" luokkamuotoiseen opetukseen. Kokeilun jälkeen oppilaat kokivat, että heidän odotuksensa olivat toteutuneet. Oppilaiden mielestä Ympäristöverkossa työskentely teki ympäristöasioiden opiskelun vaihtelevammaksi ja mielenkiintoisemmaksi kuin "perinteinen" luokkaopetus. Oppilaat kokivat työskentelyn Ympäristöverkossa jossakin määrin työläämmäksi kuin "perinteisessä" luokkaopetuksessa. Oppilaat olivat tarvinneet apua Ympäristöverkossa työskennellessään odottamaansa vähemmän. Opettajat odottivat kokeilulta vaihtelevuutta ja innostavuutta sekä omien tietoteknisten valmiuksien parantumista. Opettajat kokivat näiden odotusten toteutuneen kohtalaisesti. Oppilaiden roolin opettajat näkivät olevan aktiivisen ja itsenäisen oppijan, vaikka joutuivat omassa roolissaan toimimaan myös " patistajana ja hiillostajana ". Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajat tarvitsisivat tietotekniikan perustaitojen ja oppimisympäristön teknisen käytön koulutusta sekä myös näiden pohjalta rakentuvaa pedagogista koulutusta oppimisympäristön integroimiseksi oppimisen ohjauksen yhteyteen.

2.13.1 Johdanto

2.13.2 Tausta ja tavoitteet

2.13.3 Oppimisympäristön kuvaus

2.13.4 Teoreettinen tausta ja tutkimusongelmat

2.13.5 Tutkimuksen suorittaminen

2.13.6 Tulokset

2.13.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava