Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.15 Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras - oppimisympäristö

Heikki J. Mäenpää

Heikki.Maenpaa@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen Median Instituutti, Hypermedialaboratorio

Korkeakoulunkatu 1, PL 692, 33101 TAMPERE

ETÄKAMUn luonnontieteiden pilotissa kehitettiin matematiikan oppimisympäristöjä verkkoon. Yksi kehitetyistä ympäristöistä on Pythagoras, jossa yläasteiden ja lukioiden oppilaat voivat opiskella tilastomatematiikan perusteita. Se rakennettiin konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ja uusinta Java-tekniikkaa hyödyntäen. Ympäristö koostuu matemaattisesta teoriasta, harjoitustehtävistä ja kyselytyökalusta ja on varustettu kommunikointivälineillä. Kyselytyökalun ja harjoitustehtävien toteutuksessa käytettiin Javan Remote Method Invocation -tekniikkaa. Näin voitiin järjestelmän toiminnot kätevästi jakaa palvelimen ja asiakkaan kesken. Ympäristöä kokeiltiin useissa kouluissa ja käyttäjiltä kerättiin palautetta kyselykaavakkeella. Oppilaat kokivat ympäristön mukavaksi ja mielenkiintoiseksi ja pitivät tarjottuja työvälineitä hyödyllisinä. Erityisesti oppilaat pitivät oman kyselytutkimuksen tekemisestä ja muiden kyselyihin vastaamisesta. Tekniset ongelmat selaimien ja Java-tekniikan kanssa sen sijaan haittasivat käyttöä. Kokeiluissa mukana olleet opettajat olivat tyytyväisiä ympäristön käyttökelpoisuuteen. Yleisesti he olivat sitä mieltä, että ympäristössä pystyi opiskelemaan konstruktivististen periaatteiden mukaan. Käyttöä vaikeutti kokeiluun varatun ajan niukkuus: aiheeseen ei ehditty keskittyä tarpeeksi syvällisesti. Ongelmat tekniikan kanssa vielä lisäsivät aikatauluongelmia. Kohdatuista teknisistä ongelmista huolimatta ympäristön toteuttajille jäi Javasta verkkopalveluiden toteuttamisvälineenä erittäin myönteinen kuva.

2.15.1 Johdanto

2.15.2 Pythagoras-pilottiprojektin tausta ja tavoitteet

2.15.3 Verkot ja matematiikan oppiminen

2.15.4 Pythagoras-oppimisympäristö

2.15.5 Opetuskokeilut

2.15.6 Tulokset

2.15.7 Johtopäätökset kehittämistyöstä ja kokeiluista

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava