Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.1 Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista

Seppo Pohjolainen, Heli Ruokamo, Ossi Nykänen, Martti Ala-Rantala

seppo.pohjolainen@cc.tut.fi, heli.ruokamo@cc.tut.fi, ossi.nykanen@cc.tut.fi, martti.ala-rantala@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti

Matematiikan laitos, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 TAMPERE

Tässä artikkelissa tarkastellaan avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelun lähtökohtia ja periaatteita, toimijoita, toimintoja sekä teknistä toteutusta. A&O-oppimisympäristöä voidaan käyttää tietoverkkojen, erityisesti Internetin, välityksellä. Se tukee sekä itseohjautuvaa että yhteistoiminnallista oppimista. Oppimisympäristö on avoin erilaisille opiskelijoille, erilaisille sisällöille ja se tarjoaa mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun. A&O-ympäristön tavoitteena on olla sekä pedagogisesti tarkoituksenmukainen että teknisesti toimiva. Sen suunnittelu perustuu oppimisteorioihin, joissa korostuu uuden tiedon rakentaminen aikaisemman tiedon pohjalta, opiskelijan aktiivinen rooli, yhteistoiminnallisuus ja reflektio. Myös opiskelijoiden omat tavoitteet, mielekkäiden kontekstien tarjoaminen ja siirtovaikutus on pyritty ottamaan huomioon.

A&O-oppimisympäristö perustuu tilamalliin, joka jakautuu neljään päätilaan. Tilat ovat: 1) toimisto , jonka kautta hoidetaan kaikki opintojen hallinnointiin liittyvät asiat, 2) työhuone opiskelijoiden, opettajien ja muiden toimijoiden työskentelyä varten, 3) mediakeskus , jossa kaikki opiskeluun liittyvä lähde- ja oheismateriaali sijaitsee, sekä 4) galleria , jonne voidaan asettaa opiskelijoiden lopputöitä kaikkien WWW-kävijöiden nähtäville. Oppimisympäristö sisältää tiedon hallinnan työkaluja, kommunikoinnin- ja yhteistoiminnan työkaluja, kurssikohtaisia kognitiivisia työvälineitä sekä hypermediamateriaalin tuottamisen työvälineitä.

Tässä artikkelissa A&O-oppimisympäristön suunnitelmaa ja toteutusta arvioidaan sekä ETÄKAMUssa kehitetyn pedagogisen arviointirungon että soveltuvin osin myös oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallisuuden arviointirungon perusteella. Koska A&O on vielä tutkimus- ja kehittämisvaiheessa, sen tarkoituksenmukaisuutta ei ole vielä ollut mahdollista kokeilla opetus- ja käyttökokeiluiden avulla. Näitä tullaan toteuttamaan ETÄKAMUn jälkeen käynnistyvän AO-tavoitetutkimushankkeen aikana.

2.1.1 Johdanto

2.1.2 Tavoitteet

2.1.3 Avoimen oppimisympäristön suunnittelun lähtökohdat

2.1.4 Rakenteellinen oppimateriaali

2.1.5 A&O:n tekninen toteutus

2.1.6 A&O-oppimisympäristön arviointi

2.1.7 Johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava