Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.1.1 Johdanto

Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä hypermediaperustaisen A&O-oppimisympäristön suunnittelun periaatteita, toteutusta ja arviointia. (ks. myös Pohjolainen, Ala-Rantala, Nykänen & Ruokamo 1999 ). Oppimisympäristön suunnittelu perustuu laajakaistaisten tietoverkkojen ominaisuuksien hyödyntämiseen, hypermediaperustaisiin oppimateriaaleihin ( Pohjolainen , Multisilta & Antchev 1996 , 1998 ; Nykänen & Ala-Rantala 1997 ) ja moderneihin oppimisteorioihin (ks. Ruokamo-Saari 1996 ; Ruokamo-Saari & Pohjolainen 1997; Leinonen & Ruokamo 1998 ; Ruokamo & Pohjolainen 1998 ). Jotta voidaan hyödyntää kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä uusi informaatioteknologia tarjoaa oppimiselle, on oppimisteoriat otettava huomioon osana avoimen oppimisympäristön suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Konstruktivismi on noussut keskeiseksi teoriaksi teknologiaperustaisten oppimisympäristöjen tutkimuksessa. Konstruktivistisen teorian mukaan oppiminen on konstruktiivinen prosessi, jossa opiskelijoilla on aktiivinen rooli ja oppiminen perustuu heidän omaan kognitiiviseen toimintaansa. Opiskelijat hankkivat uutta tietoa rakentamalla sitä aikaisemman tiedon pohjalta, oman aktiivisen toimintansa varassa, jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän todellisuuden kanssa.

A&O-oppimisympäristö on suunniteltu soveltuvaksi erilaisille opiskelijoille ja erilaisille sisältöalueille sekä käytettäväksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tällainen avoin oppimisympäristö tukee elinikäistä oppimista. Tietoverkkoihin ja hypermediaan perustuvaa etäopetusta voidaan hyödyntää koulu- ja korkeakoululaitoksessa, koulutusta tarjoavissa organisaatioissa, yrityskoulutuksessa - lapsista aina aikuisopiskelijoihin saakka.

Avoimen oppimisympäristön kehittäminen on osa Etäopetus multimediaverkoissa -projektin (ks. Pohjolainen & Ruokamo-Saari 1997 a, 1997 b; Pohjolainen & Ruokamo 1998 ) tutkimustyöryhmä 1:n (TR1) tutkimus- ja kehittämistyötä, jota toteutetaan Tampereen teknillisen korkeakoulun Digitaalisen median instituutin Matematiikan laitoksella toimivassa Hypermedialaboratoriossa. A&O-oppimisympäristön kehittämiseen liittyy myös DMI:n Hypermedialaboratoriossa meneillään oleva Suomen Akatemian rahoittama Hypermediaperustainen oppimisympäristö -projekti.

Tässä artikkelissa esitellään A&O-oppimisympäristön tutkimus- ja kehittämistyön tavoitetta ja suunnittelun lähtökohtia. Artikkelissa kuvataan A&O:n tilat, toimijat ja työkalut. Lisäksi tarkastellaan myös A&O-oppimisympäristön teknistä toteutusta sekä arvioidaan sitä ETÄKAMUssa kehitettyjen arviointirunkojen pohjalta.

Käytännössä A&O-oppimisympäristön suunnitelmista on toteutettu projektin päättyessä Internetin kautta käytettävissä oleva toimisto, työhuone, kommunikointivälineet, materiaalin tuottamisen työkalut, navigointityökalut, henkilökohtaiset muistiinpanovälineet (annotaatiovälineet) matematiikan opiskelussa tarvittavia kognitiivisia työkaluja, käyttäjien identifioinnin sekä tietokantaliittymän toteuttava tekninen alusta, joka mahdollistaa eri toimijoiden kirjoittautumisen ympäristöön ja lokitietojen keräämisen ja selailun. A&O-ympäristöön on  toteutettu matriisilaskennan pilottikurssi kognitiivisine välineineen. Kurssia voidaan opiskella opiskelijan työhuoneesta. Kommunikaatiovälineistä on toteutettu ympäristön toimijat tunnistava, rakenteeseen sidottu sisäinen keskusteluryhmä. Monipuolisemman ryhmätyön mahdollistavat yhteistoiminnan välineet pyritään toteuttamaan osana ETÄKAMUn jatkohankkeita.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava