Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.1.3 Avoimen oppimisympäristön suunnittelun lähtökohdat

Tässä kappaleessa esitellään A&O:n perusrakenne: toimijat, tilat ja työkalut sekä kuvaillaan toimiston ja työhuoneen toimintoja.

Toimijat

A&O:n suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon kaikki ne toimijat, jotka toimivat myös tavanomaisessa oppimisympäristössä. Näin voidaan varmistua siitä, että ympäristö mahdollistaa ja tukee eri toimijoiden osuutta oppimisprosessissa. Avoimen oppimisympäristön päätoimijat ovat: opiskelija , opiskelijatutor , opettaja , opettajatutor , asiantuntija , materiaalin tuottaja , johtaja tai rehtori , sihteeri , tutkija , järjestelmän ylläpitäjä ja vierailija . Seuraavassa esitellään eri toimijoiden rooleja yksityiskohtaisemmin.

Tilat

A&O-oppimisympäristön rakenne perustuu neljästä tilasta koostuvaan tilamalliin. Tilat ovat 1) toimisto , 2) työhuone , 3) mediakeskus ja 4) galleria . Oppimisympäristön etusivu on esitetty kuviossa (»KUVIO 7.).


KUVIO 7. A&O-oppimisympäristön etusivu

A&O-oppimisympäristön etusivulla on ilmoitustaulu, josta kaikki Internet -käyttäjät saavat tietoa ympäristön sisältämistä kursseista. A&O:n toimiston kautta hoidetaan kaikki opintojen hallinnointiin liittyvät asiat. Opintoja aloitettaessa ja niiden päättyessä opiskelijat ovat yhteydessä toimistoon, jossa he kirjoittautuvat kursseille ja saavat merkinnän opintosuorituksestaan. Toimiston kautta opiskelijat voivat selailla omia ja muiden toimijoiden julkisia tietoja. Kurssien osallistumismaksujen sähköinen maksaminen sisältyy tulevaisuudessa A&O-ympäristön hallinnollisiin toimintoihin.

Työhuone on työskentelytila niin opiskelijoita, opettajia, tutoreita kuin asiantuntijoitakin varten. Työhuoneen toiminnot vaihtelevat toimijan roolista riippuen. Työhuoneen kautta opiskelija voi opiskella kurssia itsenäisesti tai yhteistoiminnallisesti kurssin muiden opiskelijoiden kanssa, saada opettajien, tutoreiden, muiden opiskelijoiden ja asiantuntijoiden ohjausta sekä palautetta. A&O-ympäristön keräämät opiskelijoiden lokitiedot ovat opiskelijan, opettajan sekä mahdollisesti myös tutkijan käytettävissä kurssin aikana. Työhuoneen kautta kaikki toimijat voivat tehdä yhteistyötä keskenään.

Kaikkia oppimisympäristön toimijoita palvelee mediakeskus , josta löytyy kurssien lisäksi opiskeluun liittyvää materiaalia. Mediakeskuksen materiaali voi sisältää esimerkiksi tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatioita. Mediakeskukseen voidaan tulevaisuudessa sisällyttää myös video-on-demand -palveluita. Toteutukseltaan mediakeskus vastaa tietokantaa, joka mahdollistaa rakenteellisen tiedonhaun.

A&O:ssa on myös galleria , jonne asetetaan opiskelijoiden tekemiä harjoitus- ja lopputöitä arviointeineen. Galleriaan tulee myös äänestysmahdollisuus, jolloin Internet -käyttäjät voivat valita töiden joukosta omat suosikkinsa. Myös galleria on teknisestä toteutukseltaan tietokantapohjainen.

Työkalut

A&O-oppimisympäristön toimijoilla on käytettävissään sisällön tuottamisen työkaluja, kurssikohtaisia kognitiivisia työkaluja, kommunikointityökaluja, yhteistoiminnallisuutta tukevia työkaluja sekä hallinnointityökaluja.

Sisällön tuottamisen työkalut ovat tärkeitä, sillä kurssien sisällöt tuotetaan pääosin niillä. Kurssimateriaali voi sisältää hypertekstipohjaista materiaalia, kuvia, animaatioita, videokuvaa, linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin ja valmisohjelmistoihin sekä oppimisen itsearviointia tukevia osioita. Tuotettavan kurssimateriaalin rakenne on tärkeä oppimista jäsentävä tekijä, joka vaikuttaa myös A&O:n kommunikaatio- ja yhteistoiminnan välineiden organisointiin. Sisällön tuottamisen työkalut ovat luonnollisesti myös opiskelijoiden käytössä, sillä avoimessa oppimisympäristössä opiskelijat ovat myös sisällön tuottajia.

Tiedon rakentaminen tapahtuu mm. kognitiivisten työkalujen avulla. Kognitiivisia työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset tiedon haun ja jäsentämisen työkalut, navigaatiotyökalut, kyselytyökalut, ongelmanratkaisun työkalut sekä kurssikohtaiset erikoistyökalut. Tässä artikkelissa kuvataan symbolisen matematiikan alaan kuuluvan Maple-ohjelmiston sisällyttämistä erääksi A&O:n kognitiiviseksi työkaluksi.

A&O:n kommunikaatiotyökalut muodostuvat sähköpostista, keskusteluryhmistä ja reaaliaikaisesta keskustelusta. Sähköpostin välityksellä toimijat voivat vaihtaa tietoja keskenään vapaamuotoisen kirjeenvaihdon tavoin. Keskusteluryhmät mahdollistavat ryhmäkohtaisen ohjatun keskustelun. Reaaliaikainen keskustelu puolestaan tukee opiskelijoidenvälistä yhteistyötä kurssilla opiskelun aikana.

Yhteistoiminnan työkalut tukevat ryhmätyötä. Ryhmätyön perustana on resurssienhallinta, jonka avulla toimijoilla ja ryhmillä on yhteisiä kansioita ja tiedostoja. Ryhmät voivat käyttää myös ulkoisia ohjelmia, kuten esimerkiksi NetMeeting (Microsoft NetMeeting 1998 [online]) ja BSCW (Basic Support for Cooperative Work 1998 [online]) -ohjelmistoja, jotka mahdollistavat sovellusten jakamisen, ryhmätyön sekä videokonferenssin.

Hallintotyökalujen avulla hoidetaan ympäristön hallintoa. Hallinnollisia toimenpiteitä ovat mm. opiskeluoikeuden myöntäminen, toimijaksi hyväksyminen, kurssin hyväksyminen sekä kurssin tai sen osien suoritusten kirjaus.

Toiminnot

Seuraavassa kuvataan A&O:n sisältämien tilojen toimintoja tarkemmin.

Toimiston toiminnot opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijat rekisteröityvät A&O-oppimisympäristön toimijoiksi toimiston kautta. Kurssien yleisinformaatio ja tiedot kurssien kaikista toimijoista ovat nähtävillä toimiston ilmoitustaululla. Jokaisesta opiskelijasta, opettajasta, tutorista ja asiantuntijasta tehdään järjestelmään oma ID-kortti . ID-kortti sisältää henkilötiedot, roolin kurssilla, yhteystiedot, valokuvan, linkin kotisivulle sekä vapaan tekstikentän itsensä ja harrastustensa esittelyyn muille osallistujille. ID-korttien tavoitteena on auttaa kurssin osallistujia tutustumaan toisiinsa ja tukea yhteistoiminnallisuutta.

Toimistosta löytyy myös kurssien opetussuunnitelmat , jotka sisältävät kurssien tavoitteet, aikataulut, sisällöt, tiedot kurssimateriaaleista, opetusmenetelmistä, opintojen arvioinnista, tiedot kurssien opettajista, tutoreista, asiantuntijoista sekä kurssille mahdollisesti osallistuvista tutkijoista.

Opiskelijan työhuoneen toiminnot

A&O:ssa on kaikille kurssin toimijoille omat työhuoneensa. Opiskelijan työhuone on esitetty kuviossa (»KUVIO 8.). Työhuone sisältää opiskeltavan kurssin sekä koko joukon opintojen suunnitteluun ja hallintaan, kommunikointiin, tiedon rakentamiseen, opintojen seurantaan sekä resurssien hallintaan tarkoitettuja työkaluja.


KUVIO 8. Opiskelijan työhuone toimintoineen

A&O:ssa opiskelija voi osallistua usealle kurssille, kulloinkin opiskeltavan kurssin valinta tapahtuu työhuoneessa. Työhuoneessa on kurssin oma ilmoitustaulu ja opetussuunnitelma, jonka pohjalta opiskelijat voivat laatia henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmiaan. A&O-oppimisympäristö kerää myös lokitietoa opiskelijoiden toiminnoista opiskelun aikana. Kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää opiskelijoiden itsearvioinnissa, opettajien arviointityöskentelyssä sekä tutkijan analysointityön tukena.

Oppimisympäristö tukee yhteistoiminnallista oppimista kommunikaatiotyökaluilla ja muilla yhteistoiminnan työkaluilla. Ne ovat toimijoiden käytettävissä kurssin aikana. Työryhmät voidaan muodostaa opettajan ohjaamana keskitetysti tai omatoimisesti. Työryhmiä perustettaessa opiskelijat jaetaan ryhmiin esim. näiden henkilökorttien sisältämien tietojen perusteella. Työryhmät säilyttävät dokumenttinsa resurssienhallinnan yhteisessä kansiossa, mikä mahdollistaa yhteisten dokumenttien vaivattoman jakamisen ryhmälle. Resurssienhallinnan kansiot voivat olla myös yksityisiä, jolloin ne on tarkoitettu vain opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön.

Opiskelija voi tutustua kyseessä olevalla viikolla kurssilla käsiteltäviin asioihin. Tiedot hän saa kurssin ilmoitustaululta ja kurssin keskusteluryhmästä. Hän valitsee harjoitustyöaiheen itselleen ja etsii aiheesta lisätietoja mediakeskuksesta. Aiheenvalintaa voidaan täsmentää ottamalla sähköpostilla yhteyttä opettajaan. Aiheen valinnan jälkeen hän muodostaa työryhmän. Tätä varten hän tutkii kurssin opiskelijoiden ID-kortteja ja laittaa ilmoituksen kurssin ilmoitustaululle. Työryhmä esittää opettajalle harjoitustyösuunnitelman julkisessa keskusteluryhmässä, tekee työn käyttäen apuna sähköpostia, reaaliaikaista keskustelutyökalua, NetMeeting-ryhmätyöohjelmistoa ja työryhmälle perustettua keskusteluryhmää. Lopuksi työryhmä palauttaa työn opettajalle sähköpostitse sekä kommentoi ja kehittää työtä tarvittaessa. Kurssin päättyessä osa ryhmätöistä voidaan asettaa näytteille galleriaan.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava