Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.1.4 Rakenteellinen oppimateriaali

Tässä kappaleessa tarkastellaan hypermediapohjaisen oppimateriaalin rakennetta ja navigoimista avoimessa oppimisympäristössä.

Oppimista tukeva rakenne

Oppimateriaali esitetään A&O-oppimisympäristössä hypermedian keinoin. Kurssimateriaali rakentuu loogisesti kolmitasoisen hierarkian varaan koostuen abstrakteista kursseista, konkreettisista kursseista ja kurssien käyttäjäkohtaisista versioista. Abstraktit kurssit muodostavat konkreettisen kurssimateriaalin perustan käsittäen teorian, esimerkit, demonstraatiot, harjoitustehtävät sekä kurssikohtaiset työkalut. Käytännössä materiaalintuottajat tekevät abstraktit kurssit oppimisympäristön omilla työkaluilla tai valmis WWW-pohjainen oppimateriaali otetaan käyttöön sopivien rakennekuvausten avulla.

Konkreettiset kurssit ovat aktiivisesti opiskeltavia ja opetettavia kursseja, jotka sisältävät staattisen perusmateriaalin ohella myös dynaamista informaatiota esim. kurssin aikatauluista, osallistujista sekä kurssin suorittamisesta. Käytännössä yksi abstrakti kurssi voi toimia perustana usealle konkreettiselle kurssille. Kurssin käyttäjäkohtainen versio voi sisältää tietoja opiskelun etenemisestä, henkilökohtaisia muistiinpanoja (annotaatioita) tiedostoja ja tilastotietoa.

Abstraktin kurssin sisältö eli kiinteä kurssimateriaali rakentuu kurssia vastaavan rakenteistetun hyperdokumentin erikokoisista sivuista tai asiakokonaisuuksista, ns. aiheista. Kurssin looginen rakenne voidaan kuvata eksplisiittisesti määrittelemällä eri aiheiden välille järjestys- (esitietovaatimussuhteiden asettaminen) ja luokkarelaatioita (aiheiden ryhmittely suuremmiksi kokonaisuuksiksi). Esitietovaatimussuhteet asetetaan siten, että tuloksena on piiritön suunnattu graafi, joka kuvaa kurssin rakenteen asioiden oppimisen näkökulmasta. Oppimateriaalin rakenteen visualisoimisen ja navigoinnin ohella graafia on mahdollista käyttää myös esim. älykkään opastuksen toteuttamiseen opiskelijamallinnuksen keinoin (ks. Nykänen 1997 ).

Abstraktin kurssin perustan muodostavan verkkomaisen aiherakenteen lisäksi aiheita ryhmitellään suuremmiksi asiakokonaisuuksiksi, ns. virtuaaliluvuiksi. Virtuaalilukurakenteen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille kurssin loogista (mutta kokonaisuuteen kenties hankalasti hahmotettavaa) aiherakennetta mielekkäämpiä oppikokonaisuuksia. Virtuaaliluvut mahdollistavat esim. teorian esittämisen eri tarkkuusasteilla tavanomaisen kirjan tavoin sekä asiakokonaisuuksien oppimisen arvioinnin lukupohjaisten testien avulla.

Oppimista tukevat navigointityökalut

A&O:n kurssimateriaali on oleellisesti yhdistelmä WWW-perustaista hypermediaa sekä erilaisia työkaluja. Käyttäjät voivat hypertekstistä tutun dynaamisen kontrollin mukaisesti itse valita sen, mitä ja missä järjestyksessä annettua aineistoa opiskelevat ja kehittävät omaa tietämystään. Oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoiden käyttöön joukon työkaluja, yksinkertaisesta aiheiden ja virtuaalilukujen sisällysluettelosta aina kurssimateriaalin käyttäjä- ja graafipohjaiseen visualisointiin asti.

Navigointi rakentuu hypertekstin tapaan kurssimateriaaliin upotettujen linkkien varaan. Materiaalin käsitteiden ja määriteltävien termien varaan rakentuva assosiatiivinen linkitys mahdollistaa nopean ja tavoitteellisen tiedonhaun esim. silloin kun tekstissä käytetty käsite on käyttäjälle vieras. Käyttäjän sijainti hyperdokumentissa voidaan esittää automaattisesti, minkä tarkoituksena on minimoida hyperavaruuteen eksymisen mahdollisuus.

Navigoinnin perustyökalu muodostuu sisällysluettelosta eli loogisesti ryhmitellystä listasta linkkejä, jotka käsittävät kurssimateriaalin luvut ja teemat valitussa peräkkäisjärjestyksessä. Sisällysluettelon kehittyneempi versio kohdentaa sisällysluettelon automaattisesti valittuun kohtaan vähentäen kyseisellä hetkellä tarpeettoman informaation määrää ruudulla. Sisällysluetteloiden lineaaristen linkkilistojen tapaan käyttäjille tarjotaan myös kurssikohtaisia kiertoajeluja joiden tarkoituksena on esim. tutustuttaa käyttäjät uuteen oppimateriaaliin.

Visuaalisen navigoinnin perustyöväline on karttatyökalu, joka kuvaa kurssimateriaalin rakennetta materiaalin graafimaisen esityksen avulla. Karttatyökalun tavoitteena on tarjota käyttäjille henkilökohtainen näkymä opiskelemaansa kurssimateriaaliin. Esityksen kontekstuaalisuus saavutetaan koostamalla visualisoitava graafi dynaamisesti niistä aiheista ja luvuista, jotka kullakin hetkellä ovat käyttäjän tietotason ja oppimisstrategian valossa merkittäviä.

Materiaalin rakenteen visualisoinnin ohella karttatyökalu havainnollistaa myös käyttäjän navigointihistorian, tavoitteellisen oppimisen reitit sekä itsearvioinnin ja pyrkii näin kuvaamaan koko opiskeluprosessia kokonaisuutena. Karttatyökalun toiminnallisuuden avulla käyttäjien on esim. mahdollista tutkia valitun aiheen esitietovaatimuksia, valita tavoitteita opiskelulle tai vaikkapa suunnitella yksilöllisiä oppimisstrategioita.

Oppimateriaalin sisältöä ja linkitystä voidaan personoida adaptiivisen hypermedian keinoin ( Brusilovsky 1996 ). Harjoitustehtävät voidaan esimerkiksi jakaa arvioidun vaikeusasteen mukaisesti ryhmiin, joista opiskelijoiden on mahdollista itse valita omaan osaamistasoonsa nähden sopivia tehtäviä. Kursseja on myös mahdollista täsmentää henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien mukaisiksi valitsemalla ja rajaamalla niistä erilaisille opiskelijoille soveltuvia osakokonaisuuksia.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava