Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.1.6 A&O-oppimisympäristön arviointi

Tässä kappaleessa arvioidaan A&O-oppimisympäristöä julkaisun I luvussa esitettyjen pedagogisten tutkimusongelmien pohjalta (ks. Ruokamo & Pohjolainen ). Pedagogisen suunnittelu, toteutus ja arviointi perustuu tämän julkaisun luvussa I esitettyihin oppimisen seitsemään ominaisuuteen (ks. myös Jonassen 1995 ; Pohjolainen & Ruokamo 1998 ; Leinonen & Ruokamo 1998 ; Ruokamo-Saari & Pohjolainen 1997 ; Ruokamo & Pohjolainen 1998 ). Arviointi perustuu suunnitelman ja toteutuksen arviointiin, ei opetus- tai käyttökokeiluihin, jotka tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa käynnistyvien jatkoprojektien aikana.

Pedagoginen arviointi

A&O-oppimisympäristö tukee konstruktiivisuutta mm. kurssikohtaisten kognitiivisten työkalujen avulla, joita opiskelijat voivat käyttää apuna tietojen rakentamisessa. Kurssimateriaalin aihe-rakenne auttaa opiskelijoita hahmottamaan asioiden välisiä suhteita. Opiskelijat voivat itse päättää mistä aloittaa ja kuinka edetä opiskelussaan. Opiskelun aikana opiskelijat voivat tehdä myös annotaatioita ja seurata myöhemmin kuinka he ovat edenneet oppimisprosesseissaan. Materiaalin tuottamisen työkalut ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä sisältöjen tuottamiseksi, täten myös ne tukevat toimijoita tietojen rakentamisessa.

Konstruktiivisuuden lisäksi navigoinnin - ja materiaalin tuottamisen välineet tukevat opiskelijoiden aktiivisuutta . A&O-oppimisympäristössä opiskelijat ovat aktiivisia uuden tiedon rakentajia aikaisempien tietojensa pohjalta. He ovat itse vastuussa oppimisestaan ja oppimistuloksiaan. Opiskelijat rakentavat uutta tietoa vuorovaikutuksessa muiden saman kurssin osallistujien kanssa, työstävät yhteisiä dokumentteja ja osallistuvat keskusteluryhmiin. Opiskelijat voivat tehdä yhdessä ryhmätöitä tai työskennellä itsenäisesti. Kurssimateriaali voi sisältää myös opiskelijan itsearviointia tukevia testejä, joissa opiskelija vastaamalla kysymyksiin voi tarkistaa, kuinka hän on omaksunut opiskellun asian.

Kurssin muut toimijat - muut opiskelijat, opettajat, tutorit ja asiantuntijat - voidaan tavoittaa kommunikointivälineiden avulla. Nämä samoin kuin edellä kuvatut ryhmätyötä tukevat työkalut on kehitetty tukemaan osallistujien välistä yhteistoiminnallisuutta . Opiskelijat opiskelevat toimimalla yhdessä muiden kurssin osallistujien kanssa toistensa tietoja ja taitoja hyödyntäen. He voivat saada ohjausta ja antaa palautetta sekä tukea toisilleen.

Opiskelijoiden tavoitteita voidaan tukea kurssisisältöjen valinnalla. Oppimistehtävät voidaan ankkuroida reaalielämän ongelmatilanteisiin tai jokapäiväiseen elämään, ottaen huomioon sen mikä voisi olla oppijoiden kannalta mielenkiintoista ja motivoivaa. A&O tukee intentionaalisuutta myös navigointityökalun avulla. Opiskelijat voivat asettaa omia yksilöllisiä oppimistavoitteitaan ja tehdä henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia kurssin yleisen opetussuunnitelman ja kurssin aihe-rakenteen pohjalta. Aihe-rakenteen ja FML-työkalun avulla kurssimateriaali voidaan räätälöidä eri tarkoituksiin sopivaksi ottaen huomioon kurssin opiskelijoiden ikä, sukupuoli, mielenkiinnon kohteet, aikaisemmat tiedot, tavoitteet ja taustat.

Oppiminen on tilannesidonnaista. Opiskelijoiden tulisi voida havaita, että opiskelluilla asioilla on merkitystä ja liittymäkohtia myös käytännön elämään. Tämä ominaisuus liittyy kontekstuaalisuuteen . Avoin oppimisympäristö on kehitetty niin, että reaalielämän esimerkkejä voidaan esittää oppimateriaalin osana. Kurssin sisältöjä voidaan demonstroida autenttisten tilanteiden ja simulaatioiden avulla. Kurssin toimijoiden on mahdollista itse valmistaa oppimateriaalia. Tällä tavalla materiaalin tuottamisen välineet tukevat myös intentionaalisuutta ja kontekstuaalisuutta. Rakenteistetun keskustelutyökalun avulla muut kurssin osallistujat voivat antaa opiskelijoille tilannesidonnaista ohjausta. Kommunikaatiotyökalut mahdollistavat tiedon rakentamisprosessien jakamisen muiden oppimisympäristön toimijoiden kanssa.

Avoin oppimisympäristö tukee siirtovaikutuksen ominaisuutta monin tavoin. Esimerkiksi materiaalin tuottamisen välineitä voidaan käyttää reaalielämän tilanteiden, muiden sovellusalueiden ja simulaatioiden esittämiseen, ja osoittamaan kuinka kurssilla opittuja tietoja ja taitoja voidaan soveltaa myös muualla ja siirtää muihin vastaaviin tilanteisiin. Esimerkiksi matematiikan kurssilla voidaan oppia hyödyllisiä ongelmanratkaisutaitoja ja kognitiivisten välineiden käyttöä, joista on hyötyä myös muissa aineissa ja käytännön elämässä. Siirtovaikutus liittyy olennaisesti kurssimateriaalin sisältöön, siihen miten aiemmin opittuja tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää uuden asian oppimisessa.

Reflektiivisyyden ominaisuus on otettu huomioon siten, että opiskelijat voivat keskustella ja toimia yhdessä muiden osallistujien kanssa kurssin aikana. Opiskelijoiden on ymmärrettävä ja kyettävä arvioimaan omaa oppimistaan, jotta he voivat keskustella siitä muiden osallistujien kanssa. Opiskelijat voivat hyödyntää käymiään keskusteluita oman oppimisensa ohjauksessa. Kurssin aikana opiskelijat voivat sekä antaa että saada ohjausta ja palautetta muilta kurssin osallistujilta. He voivat myös arvioida omia oppimisprosessejaan ja oppimistuloksiaan. Tätä ominaisuutta tukee se, että A&O tallettaa lokitietoja opiskeluprosessin etenemisestä - opiskelijat voivat käyttää kerättyjä tietoja itsearviointinsa tukena . Kurssin opettajat ja tutkijat voivat myös hyödyntää näitä tietoja oman arviointityönsä osana. Kurssimateriaali voi sisältää tehtäviä, jotka antavat omalta osaltaan palautetta opiskelijoiden tiedoista ja taidoista. Opiskelijat voivat hyödyntää tallennustiedostojaan - niin yksityisiä kuin julkisiakin - sekä itsearvioinnissaan että arvioidessaan ryhmätöitä yhdessä muiden kurssin osallistujien kanssa.

Oppimisympäristön tekninen toiminnallistaminen

Tässä kappaleessa arvioidaan A&O:n toteutusta ja toiminnallisuutta tämän julkaisun luvussa I esitetyn oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen arviointirungon pohjalta (ks. Manninen & Brax ).

Organisaation koulutustarpeet

Organisaation koulutustarpeet riippuvat suuresti organisaation olemassa olevasta tietotekniikan tuntemuksen tasosta ja käytöstä opetustyössä ja hallinnossa. Mikäli tietoverkkojen ja näihin liittyvien peruskäsitteiden ja -työkalujen käyttö on organisaation henkilökunnalle entuudestaan tuttua, henkilökunnan perehdyttämisjakso on varsin lyhyt sisältäen lähinnä uusien opetus- ja työmenetelmien suomiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin tutustumista sekä uusien työvälineiden käytön opiskelua. Ylläpitäjän tapauksessa syvällisempi perehdyttämisjakso on ymmärrettävästi tarpeen.

Mikäli henkilökunnalla ei ole tietokone- tai Internet-kokemusta, järjestelmän todellisen käyttöönottoon kynnys on huomattavasti suurempi. A&O:n käyttöönotto edellyttää graafisten käyttöliittymien, selainohjelmien ja kommunikointivälineiden peruskäsitteiden tuntemusta. Toisaalta peruskäyttöön vaadittava tietämys on helppo omaksua: tietokoneen ajokorttia vastaavilla taidoilla pääsee jo pitkälle.

Suurin haaste henkilökunnan koulutuksessa on vallitsevien opetus- ja hallintokulttuurien sekä uusien toimintamallien ja käsitteiden yhteensovittaminen. Erityisesti tämä pätee tapauksessa, jossa opetusta tarjoavalla organisaatiolla ei ole kokemuksia sähköpostin tms. varassa toimivasta etäopetuksesta. Muutokset näkyvät myös käytettävien opetusmenetelmien valinnassa. Perinteinen luentomuotoinen opetus ei välttämättä toimi etäopetuksessa aikasidonnaisuutensa takia. Opiskelijoiden yksilölliseen tutorointiin ja pitkäkestoiseen ohjaukseen organisaatiolla taas ei välttämättä ole käytännön resursseja, vaikka välineet tämän periaatteessa mahdollistaisivatkin.

Opiskelijoiden koulutustarpeet A&O:n osalta ovat periaatteessa samat kuin henkilökunnankin. Käytännössä esimerkiksi opettajille asetettavat "pätevyysvaatimukset" ovat opiskelijoille asetettavia vaatimuksia suurempia, sillä opettajien tulisi kyetä tukemaan opiskelijoita opintojen lisäksi myös A&O:n käytössä.

Koska kaikki organisaation osapuolet voidaan ottaa A&O:hon mukaan toimijoiksi, ovat he myös jatkuvasti saavutettavissa järjestelmän kautta. Myös organisaation ulkopuolisia tahoja voidaan hyväksyä A&O:n toimijoiksi esim. asiantuntijoina. Näin osa organisaation olemassa olevasta tiedonkulusta voidaan haluttaessa keskittää A&O:n kautta toimivaksi ja siten luontevasti reagoida esim. lähteissä tapahtuviin muutoksiin.

Opetuksen ja oppimisen suunnittelu ja toteutus

A&O on käytettävissä sopivalla WWW-selaimella ympäri maailmaa, vaatimuksena on ainoastaan sopiva mikrotietokone ja Internet-yhteys. Vuorovaikutuksen ja tehtävien jäsentämistä silmälläpitäen A&O tukee erilaisia toimijoiden rooleja. Oppimisympäristön tekninen tuki tarjotaan A&O:n nimetyn asiantuntijakäyttäjän ja ylläpitäjän toimesta. Opetusohjelmat organisoi johtaja tai rehtori, kurssitasolla organisoinnista vastaa kurssille nimetty vastuullinen opettaja.

A&O tukee avoimen oppisisällön ja oppimistavoitteen valinnan ohella myös erityyppistä vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Tällaisia ovat esim. opiskelijoiden ryhmätyö ja opettajan tai asiantuntijan osallistuminen ryhmissä käytävään keskusteluun. Vuorovaikutusta tapahtuu myös opiskelijoiden ja oppimateriaalin välillä interaktiivisissa harjoituksissa ja kurssimateriaalin kommentoinnissa. A&O:n erilaisten produktio- tai prosessilähtöisten menetelmien käyttöä ei kuitenkaan edellytetä, vaan tarjottuja työkaluja, aineistoa ja työskentelytapoja voidaan käyttää ja yhdistellä vapaasti.

Sisällön tuotanto

Perinteiseen oppimateriaalin tuottamiseen verrattuna A&O vaatii materiaalin liittyvän metatiedon, kuten esitietovaatimussuhteiden, määrittämistä. Materiaalintuottajien on hallittava myös teknisten välineiden käyttö.

Oppisisällöt ovat vapaasti materiaalin tuottajien ja opettajien päätettävissä. Opiskelijat voivat valita materiaalinsa saatavilla olevasta materiaalitarjonnasta käyttäen järjestelmän tarjoamia navigointityövälineitä. Opiskelijat voivat myös tuottaa järjestelmään uutta oppimateriaalia esim. ohjattujen ryhmätöiden avulla.

Ryhmätyö- ja kommunikointityökalut mahdollistavat erilaiset työskentelytavat. Kuten perinteisessäkin opetuksessa, opiskelijoiden lähettämän ja vastaanottaman palautteen määrä oppimisympäristössä riippuu eri toimijoiden omasta aktiivisuudesta.

A&O ei juurikaan rajoita tuotettavan oppimateriaalin sisältöä. Mikäli A&O:n ohjelmistoalustan palveluita, kuten lokitietojenkeruuta, halutaan käyttää tehokkaasti hyväksi, on tämä kuitenkin otettava huomioon materiaalin tuottamisessa ja sijoittamisessa oppimisympäristöön. Teknisiä rajoituksia aiheuttavat luonnollisesti myös verkon ja ohjelmistojen tekniset ja ohjelmalliset yhteensopivuusrajoitteet.

A&O tukee sekä prosessi- että produktiolähtöistä materiaalintuottamistapaa. Oppimisympäristön opettajien ja materiaalintuottajien lisäksi myös opiskelijat voivat tuottaa oppimateriaalia. Käytännössä etätyöskentelyn luonteesta johtuen opettajan ko. työskentelyä aktivoiva ja ohjaava rooli on tässäkin tapauksessa todennäköisesti merkittävä.

Oppimateriaalin jakelu

A&O:n pääasiallinen oppimateriaalin jakelukanava on WWW. Itsenäistä kurssimateriaalia ja ohjelmistoja voidaan välittää rajoitetusti myös CD-ROM-levyillä, jolloin keskitettyjen ohjelmistopalveluiden käyttöön tai kommunikointiin perustuvat toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Tekninen tuki ja ylläpito

A&O:n käyttöönotto ja jatkuva käyttö opetuksessa edellyttää erillistä henkilökunnan perehdyttämisjaksoa. A&O:n ohjeiden ja hypertekstiopasteiden tarkoituksena on minimoida laajamittainen koulutustarve. Syvällisempää perehdyttämiskoulusta tarvitsevat lähinnä A&O:n ylläpitäjä ja mahdollisesti materialintuottajien joukko.

Oppimisympäristön ylläpitovastuu jakautuu järjestelmää käyttävien tahojen kesken siten, että A&O:n ylläpitäjä huolehtii A&O-palvelimen ja tähän liittyvien ohjelmistojen ja laitteiden ylläpidosta. Etäkäyttäjien laitteistojen ja tietoliikenneohjelmistojen ylläpidosta vastaavat etäkäyttäjät A&O:n ylläpitäjän rajallisella opastuksella itse. Ohjelmistojen asennustyöt esim. järjestelmien käyttöönoton alkuvaiheessa on kuitenkin mahdollista järjestää resurssien salliessa ylläpitäjän nimeämän asiantuntijan avustuksella.

Asiakasohjelmistojen käyttöönoton (lähinnä Internet-yhteys, selainohjelmisto ja yleisimmät selainohjelman laajennukset) jälkeen asennustyöt eivät kuitenkaan ole jokapäiväisiä, vaan A&O:n keskeiset asiakasohjelmakomponentit ladataan automaattisesti verkosta ympäristöä käytettäessä.

Odotettavissa oleva ohjelmisto- ja laitteistokehitys edellyttää eri ohjelmakomponenttien ja ohjelmistojen päivitettävyyttä. A&O:n tapauksessa kehitys tapahtunee näkyvimmin WWW:n palvelumekanismien ja standardien kehittymisenä (esim. Java, hypertekstin kuvauskieli sekä etätyöskentelytekniikat ja -ohjelmistot). A&O:n jatkuvuus tästä näkökulmasta katsottuna riippuu siis pitkälti siitä, miten hyvin olemassa olevia standardeja tuetaan tulevaisuudessa.

Selainten suhteen kehityksen voidaan olettaa olevan jatkuvaa, eikä tilanteeseen ole odotettavissa muutosta. Kriittisiä kehitysalueita ovat erityisesti Java-virtuaalikoneiden kehittyminen, HTML-merkintäkielen kehittyminen ja tulevaisuudessa vaadittavien ohjelmalaajennusten suuri määrä ja tehontarve. A&O:n ohjelmistoalustan näkökulmasta tilanne on todennäköisesti yksinkertaisempi: ongelmia voi syntyä lähinnä välillisesti käyttäjien selaimissa tapahtuvien muutosten kautta.

A&O:n yleinen käyttäjätuki järjestetään pääosin keskitetysti oppimisympäristön kautta. Ylläpitäjän rooli on aluksi keskeinen, mutta tukitehtäviä voidaan helposti jakaa eri käyttäjien kesken käyttökokemusten karttuessa. Tarvittaessa eri ylläpito- ja tukitehtäviin on tietenkin mahdollista myös nimetä tukitoimintaan erikoistuneita asiantuntijoita.

Opiskelutila

Etäkäyttöisenä järjestelmänä A&O ei sinänsä edellytä erityisen luokkahuoneen tms. järjestämistä, vaan työskentelyn oletetaan pääosin tapahtuvan oppimisympäristön "virtuaalisessa tilassa", joka puolestaan realisoituu ainoastaan käyttäjän tietokoneen kautta. Käytännön opetuksessa myös fyysisen opetustilan järjestäminen voi, esimerkiksi ryhmätöiden suhteen, osoittautua toimivaksi ratkaisuksi. Laitteiston valinnan suhteen tärkein tekijä on oppimisympäristön edellyttämän selainohjelman saatavuus valitulle laitteistokonfiguraatiolle sekä riittävä laitteistokapasiteetti ja tietoliikenneyhteydet. Käytännössä kapasiteettivaatimukset saattavat kurssi- ja työtapakohtaisesti vaihdella suurestikin.

Arviointi

A&O:n arviointi on mahdollista usein eri menetelmin. Kehitysvaiheessa työn dokumentointi on keskeisin arvioinnin lähtökohta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen ympäristön käyttäjillä on lokitietojen ohella käytössään palaute- ja keskustelutyökaluja joiden avulla kokemusten kerääminen keskitetysti on mahdollista.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava