Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku II: Avoimen oppimisympäristön (A&O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.1.7 Johtopäätökset

Tässä artikkelissa on esitetty A&O-oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtia ja perusteita sekä teknistä toteutusta. Avoin oppimisympäristö perustuu tilamalliin, joka jakautuu neljään päätilaan: toimisto, työhuone, mediakeskus ja galleria. Artikkelissa on esitelty oppimisympäristön päätoimijoita ja toimintoja sekä sisällöntuottamista avoimeen oppimisympäristöön. Lopuksi A&O-oppimisympäristö on arvioitu sekä pedagogisen että oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen arviointirunkojen avulla. Julkaisun ilmestymisen aikana avoin oppimisympäristö on tutkimus- ja kehittämisversio, jonka toimintaa ja mahdollista tuotteistamista arvioidaan vasta myöhemmin järjestettävien opetus- ja käyttökokeiluiden ja niistä saatujen tulosten pohjalta.

Ohjelmistoalustan toteuttaminen Javalla on tuonut sekä etuja että haittoja. Java-kirjastot ja -tuotteet kehittyvät ja laajenevat nopeasti ja pelkästään kehityksen tasalla pysymiseen vaadittava työmäärä kasvaa. Asiakaspuolella selainympäristö ei vielä ole tarpeeksi luotettava. Lisäksi Sunin iskulause "käännä kerran, aja kaikkialla" ei vielä ole käytännön todellisuutta. Nämä haittapuolet rajoittavat Javan käyttöä varsinkin asiakaspäässä, mutta on odotettavissa, että Java Plug-in -teknologia tulee tarjoamaan ratkaisuja näihin ongelmiin. Toisaalta Java soveltuu mutkikkaiden oliojärjestelmien toteutukseen hyvin. Lisäksi Javan RMI- ja JDBC -APIt (sovellusliittymäkirjastot) tarjoavat helppokäyttöisen ja tehokkaan työkaluvalikoiman monitasoisten asiakas-palvelinsovellusten kirjoittamiseen.

On ilmeistä, että hyvän WWW-kurssimateriaalin tuottaminen lisää materiaalintuottajien työmäärää suhteessa perinteisen tekstipohjaisen materiaalin tuottamiseen. Materiaalintuottajien työtä voi kuitenkin suuresti helpottaa eriyttämällä asiasisällön tuottamisen ja materiaalin teknisten toteuttamisen työvaiheet ja -välineet toisistaan. Tällöin materiaalintuottajien eri roolit tai tehtävät, kuten materiaalin tekninen ja rakenteellinen suunnittelu sekä sisällön tuottaminen, on mahdollista käytännössä jakaa eri henkilöiden kesken ja oppisisältöä tuottavien henkilöiden teknisiä taitovaatimuksia on mahdollista pienentää työkaluja yksinkertaistamalla.

Kurssimateriaalin loogisen rakenteen kuvaava yksinkertainen hierarkkinen esitietovaatimusrakenne on osoittautunut hyväksi menetelmäksi hypermediapohjaisen oppimateriaalin esittämiseen ja opiskeluun. Esitietovaatimusrakenteen mukanaan tuoma oppimateriaalin rakenteen eksplisiittinen esitys on hypermedian pelkistetyn assosiatiivisen rakenteen rinnalla erittäin käyttökelpoinen, mahdollistaen älykkäiden navigointiapuvälineiden ja opastusjärjestelmien liittämiseen oppimisympäristöön kohtuullisen vähällä vaivalla.

Hyvän oppimateriaalina käytettävän hypermedian tuottamisen ongelmat ovat pääpiirteissään samoja kuin hypermedian ongelmat yleensä. Suurikokoisten, kokonaista kurssia vastaavien, opiskelijoita motivoivien, hyvin rakenteistettujen ja pedagogisesti järkevien hyperdokumenttien tuottaminen on käytännössä hyvin vaikeaa. Oppimateriaalin rakenteen suunnittelu näyttää olevan oppimateriaalin aiheen valintaa huomattavasti hankalampi tehtävä. Syyt tähän ovat suuresti kulttuuris-historiallisia: materiaalintuottajat ja opettajat ovat tottuneita käyttämään perinteisiä oppimateriaaleja opetuksen materiaalisena perustana; uusien ideoiden ja metodien esittäminen tai käyttöönotto ei aina ole helppoa. Käytännössä tämä näkyy taipumuksena tuottaa lähinnä verkon mahdollisuuksia kokeilevaa lyhytjänteistä oppimateriaalia, joka ei aina ole opetuksen tai edes hypermedian näkökulmasta katsottuna tarkoituksenmukaista.

A&O-oppimisympäristön suunnittelu ja toteuttaminen on osoittautunut hyvin haastavaksi tehtäväksi, kun otetaan huomioon oppimisen teoriat ja informaatioteknologian alueella tapahtuva nopea kehitys. Opiskelija on avoimessa oppimisympäristössä tärkein toimija ja oppiminen keskeisin prosessi - tämä on pyritty ottamaan huomioon A&O:n suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisimman hyvin. Kuitenkaan tällä hetkellä ei vielä ole käytettävissä kokemukseen perustuvaa tietoa siitä, kuinka hyvin avoin oppimisympäristö, oppimateriaalin rakenne ja toteutetut työkalut käytännössä tukevat konstruktiivista oppimista ja oppijoiden aktiivisuutta, heidän yhteistoimintaansa ja tavoitteitaan, kontekstuaalisuutta, siirtovaikutusta ja reflektiota. Tämän julkaisun luvussa I esitettyihin tutkimusongelmiin voidaan vastata tarkemmin vasta sitten, kun avoimella oppimisympäristöllä on järjestetty tarvittavat opetus- ja käyttökokeilut sekä analysoitu näiden kokeiluiden tulokset. Kokeilut ja aineiston keruu pyritään toteuttamaan ETÄKAMUn jälkeen käynnistyvän AO-tavoitetutkimushankkeen aikana.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava