OPEOPAS - JOHDANTO

Pythagoras on tilastomatematiikan interaktiivinen oppimisympäristö verkossa, jonka avulla voi opiskella tilastomatematiikan perusteet. Pythagorasta voidaan käytettävissä olevan ajan mukaan käyttää monella eri tavalla.

Saadakseen tunneilleen vaihtelua, opettaja voi viedä oppilaansa atk-luokkaan tekemään harjoitustehtäviä. Tehtäviä voidaan suorittaa itseopiskeluna ilman asian opettamista etukäteen. Korrelaatio-tehtävä 7 edellyttää käsitteiden opettamista tai ainakin oppijoille on varattava riittävästi aikaa, jotta he voivat tutustua oppimisympäristön teoriaosuuteen ja tehtävän ratkaisemiseen kokeilemalla.

Tehtäviä voidaan käyttää myös kertaamiseen ja oppimisen syventämiseen.

Yläasteen 7-luokan alussa voidaan oppijoiden kanssa tehdä pieni tutustumistutkimus kyselytyökalulla. Oppijat voivat kysellä toisiltaan harrastuksiin ja koulunkäyntiin yms. asioita ja pylväsdiagrammien lukemista voidaan harjoitella heti, kun kaikki oppijat ovat vastanneet kyselyihin.

Toinen hyödyllinen ja virkistävä tapa on tehdä oppijoiden kanssa tilastollinen tutkimus kyselytyökalua käyttäen. Tähän on syytä varata aikaa vähintään 5 tuntia, jotta tuloksia saadaan riittävästi ja varsinainen tulkinta ja raportointi saadaan suoritettua. Tällöin oppijat voivat jo kotona pohtia valmiiksi aiheen ja valitsemaansa aiheeseen kysymykset vastausvaihtoehtoineen. Jos aikaa on riittämiin kukin oppija voi esitellä kyselynsä ja sen tulokset muulle opetusryhmälle. Noin 5 tunnin oppimiskokonaisuus sopii hyvin myös lukion lyhyen matematiikan todennäköisyys ja tilastomatematiikka -kurssiin.

Laajemman käyttömahdollisuuden Pythagoras-oppimisympäristön käyttöön antaa tilastomatematiikkaa sisältävä matematiikan kurssi. Yläasteella joidenkin oppikirjojen kurssissa voi varata 10 tuntia tilastomatematiikkaan, jolloin opetus voidaan toteuttaa lähes kokonaan Pythagorasta käyttäen. Noin 4 tuntia voi varata käsitteiden oppimiseen ja harjoitusten 1-6 tekemiseen ja kotitehtäväksi voi antaa vastaavia kurssikirjan tehtäviä. Lisäksi tilastomatematiikan osuuteen kannattaa sisällyttää pieni tilastotutkimus esimerkiksi ryhmätyönä.

Varmasti laajimman käyttömahdollisuuden antavat valinnaiskurssit. Yläasteen lyhytkurssilla (19 tuntia) ehtii kokeilla keskustelut- ja pulinat-osioita, tehdä harjoitustehtäviä koulussa tai kotona, koota suorituksia suoritusrekisteriin ja julkaista kyselyjä verkossa sekä kyselyiden raportteja näyttelytilassa. Jos oppijoilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä jonkun toisen oppilasryhmän tai toisen koulun oppijoiden kanssa, he saavat enemmän vastauksia kyselyihinsä ja keskustelua / kommentointia voidaan käydä myös näyttelytilassa julkaistavista töistä. Usein kommentoinnille ja raporttien tekemiselle on syytä varata aikaa.