OPEOPAS - KYSELYT

Johdanto

Pythagoras-oppimisympäristössä on mahdollista suunnitella ja tehdä omia kyselytutkimuksia, kerätä tutkimustuloksia, käsitellä niitä tilastollisin menetelmin ja julkaista valmiit tutkimusraportit ympäristön näyttelysivuilla.

Kyselyn tekeminen (kyselytyökalun käyttö)

Kyselytyökalu löytyy työpajasivulta. Kyselyn tekeminen aloitetaan kyselytyypin valinnalla. Oppija voi valita monivalintakyselyn, jossa vastaaja valitsee yhden vastausvaihtoehdoista tai pisteytyskyselyn, jossa vastaaja antaa eri vastausvaihtoehdoille pisteitä oman valintansa mukaan. Valittuaan kyselytyypin, oppijan tulee painaa Uusi-painiketta. Näyttöön aukeaa kyselyntekolomake. Tähän lomakkeeseen kirjoitetaan kyselyn nimi, tekijä(t) ja kuvaus sekä kyselyn kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot. Kyselyssä on valmiina kaksi vakiokysymystä, joita voi halutessaan muokata. Tilaa uusille kysymyksille saa Lisää-painikkeilla. Kun kysymykset ja vastausvaihtoehdot on kirjoitettu, kysely tallennetaan kyselypalvelimelle. Ohjelma vaatii tekijöiltä salasanan, jolloin tekijät pääsevät halutessaan muokkaamaan kyselyä jälkeenpäin. Talleta-painikkeen painamisen jälkeen ohjelma kysyy, julkaistaanko kysely. Kun kysely on valmis, painetaan Kyllä-vaihtoehtoa. Silloin ohjelma sulkee kyselyntekoikkunan. Ennen kuin kyselyyn pääsee vastaamaan, kyselyn tekijän tulee vaihtaa kyselyn tila muotoon, jossa siihen voi vastata. Tässä vaiheessa tekijän täytyy kirjoittaa kyselyn salasana sille tarkoitettuun kenttään. Jos tekijät haluavat heti vastata kyselyynsä tai katsoa sen ulkoasua, he voivat tässä yhteydessä painaa Vastaa-painiketta. Kyselyyn on mahdollista tehdä muutoksia vaihtamalla kyselyn tila suunnittelutilaan ja painamalla Muokkaa-painiketta. Sen jälkeen toimitaan kuten edellä.

Kyselyihin vastaaminen

Oppimateriaalisivulta on linkki Vastaa kyselyihin. Oppija valitsee kyselyn, johon haluaa vastata ja painaa sen jälkeen Aloita-painiketta. Kysely aukeaa omaan ikkunaansa. Jos kaikki kysymykset eivät tule heti näkyviin, pitää oppijan rullata ikkuna alas asti ja painaa sen jälkeen uudelleen Aloita-painiketta. Mikäli rullausta ei tehdä, ohjelma korjaa virheen automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Nyt oppija voi vastata kyselyyn ja painaa lopuksi Valmis!-painiketta.

Kyselytulosten tarkastelu

Oppija pääsee tarkastelemaan kyselyiden tuloksia työpajasivulta. Hän voi valita minkä tahansa kyselyn, joka on vastaustilassa. Oppija valitsee kyselyn ja painaa Katso tuloksia-painiketta. Tulosten tarkastelu aloitetaan valitsemalla kysymys ja painamalla Näytä vastaukset-painiketta. Ikkunaan päivittyy frekvenssitaulukko sekä vastauksia havainnollistava pylväsdiagrammi. Vastauksia voi rajoittaa antamalla jollekin kysymykselle vastausvaihtoehdon ja tarkastelemalla muita kysymyksiä sen suhteen. Näin oppija pystyy vertailemaan esimerkiksi miesten ja naisten antamia vastauksia keskenään. Pylväsdiagrammin voi tallentaa raportin tekemistä varten. Käytettävissä on viisi tallennuspaikkaa. Tallennus edellyttää kyselyn salasanan tietämistä. Kuvia ei kannata tallentaa ennen kuin raportin teko on siinä vaiheessa, että kuvien osoitteet voi saman tien liittää raporttiin.

Tutkimusraportin tekeminen (www-editori, näyttely)

Raportin tekeminen tapahtuu työpajan WWW-editorilla. Editorin käytöstä on pikaohje, joka kannattaa lukea ennen raportin tekemistä. Editori käynnistyy Tee ja tallenna www-sivusi-linkistä. Ikkunaan päivittyy täytettäväksi lomakepohja. Raportin tekstiosio kirjoitetaan tekstikenttään. Tekstin joukkoon voi tallentaa kyselyn tuloksista pylväsdiagrammeja. Haluttu diagrammi tallennetaan tallennuspaikkaan ja kommenttilaatikkoon tuleva osoite kopioidaan Ctrl+C-näppäinoikotiellä ja liitetään Ctrl+V-näppäinoikotiellä raporttiin. Raporttiin voi liittää korkeintaan viisi diagrammia tai kolme muuta gif / jpg-kuvaa, joiden osoitteet kirjoitetaan erillisiin osoitekenttiin. Kun raportti on valmis, painetaan Tallenna teksti-painiketta. Jos raporttia halutaan muuttaa myöhemmin, käytetään linkkiä Editoi tekemääsi www-sivua. Sen jälkeen valitaan editoitava työ ja kirjoitetaan sen salasana sille varattuun kenttään. Tämän jälkeen painetaan Editoi-painiketta. Valmis raportti siirretään näyttelyyn Julkaise työsi-linkistä. Julkaisu edellyttää siirtoon oikeuttavan salasanan tietämistä.

Keskustelufoorumi (keskustelut)

Pythagoraksen työpajasta löytyy keskustelufoorumi, jonne käyttäjät voivat lähettää kysymyksiä, kommentteja tai muita keskustelun virittäjiä. Viestit tulevat nähtäväksi eräänlaiselle ilmoitustaululle, josta kuka tahansa Pythagoraksen käyttäjä voi ne lukea. Oppijoita voi kehottaa käyttämään keskustelufoorumia esimerkiksi näyttelytöiden kommentoimiseen. Se voi myös toimia yhteydenpitofoorumina opettajan ja oppijoiden välillä. Keskustelupalstan avulla oppija saa opettajalle suunnatut kysymyksensä ja niiden vastaukset myös toisten oppijoiden nähtäviksi. Jos Pythagorasta käytetään samanaikaisesti useammasta paikasta voi keskustelua käydä nopeana ajatustenvaihtona Pulinat-palstalla. Nämä keskustelut eivät jää näkyviin Pythagorakseen.

Kyselytyökalulla suoritettavien projektien aiheideoita

Monivalintakyselyt
Harrastukset, mielipidekyselyt
Kouluilmapiiritutkimus
Arvokyselyt
Oppilaskuntavaalit
Kouluun liittyvät kyselyt esim. päätöksenteko

Pisteytyskyselyt
Elokuvat paremmuusjärjestykseen
Jääkiekkojoukkueet
Vuoden Urheilijat
Koulussa tehdyt kilpailutyöt paremmuusjärjestykseen