OPEOPAS - HARJOITUSTEHTÄVÄT - TEHTÄVÄ 1

Jakaumasta diagrammit

Tässä tehtävässä täytyy laskea alkioiden prosenttiosuudet. Lisäksi pitää piirtää jakauman perusteella pylväsdiagrammi ja prosenttiosuuksien perusteella sektoridiagrammi.

Tehtävä opettaa erilaisia taulukon kuvaamistapoja. Sektoridiagrammia muodostettaessa oppijan pitää laskea frekvenssejä vastaavat prosenttiosuudet. Samalla oppijalle selkiytyy sektoridiagrammin ja prosenttilukujen välinen yhteys.

Prosentteja laskettaessa voi käyttää laskinta. Vaikeimmissa tehtävissä laskimen käyttö on lähes välttämätöntä. Useimmissa tapauksissa laskeminen on kätevämpää taskulaskimella kuin tietokoneen laskinta käyttäen. Luokkatilanteessa opettaja voi edellyttää tehtävässä tarvittavat prosenttilaskut lausekkeineen paperille.

Tässä tehtävässä oppija voi testata pylväsdiagrammin erilaisia skaalauksia. Samalla oppija saa käsityksen siitä, miten pylväsdiagrammeilla voidaan vääristää asioita.

Aluksi oppijalle saattaa tulla vaikutelma, että pylväs- ja sektoridiagrammit ovat valmiiksi ratkaistuja, mutta tällöin heitä voi kehottaa vertaamaan diagrammeja annettuihin frekvensseihin. Jos pylväsdiagrammin pylväiden koon muuttamisessa tulee ongelmia, kannattaa käyttää asteikon skaalausmahdollisuutta. Toinen mahdollinen ongelma oppijoille saattaa tulla sektoridiagrammin sektoreiden muuttamisessa. Sektoreita muutetaan tarttumalla kiinni ympyrän kehällä oleviin kahvoihin ja kiertämällä myötä- tai vastapäivään. Yleensä alkutilassa olevan sektoridiagrammin muuttaminen onnistuu parhaiten aloittamalla pienimmän sektorin muuttamisesta. Ympyrän kehälle on merkitty aloituskohta, josta lukien sektorit ovat samassa järjestyksessä kuin viereisessä frekvenssitaulukossa.

Tehtävä:

1

2

3

4

5

6

7