OPEOPAS - KURSSIESIMERKKI - YLÄASTEEN VALINNAISKURSSI

Kesto n. 19 tuntia.

Tavoitteet

Oppija oppii tilastomatematiikan peruskäsitteitä: frekvenssi, keskiarvo, keskihajonta, moodi ja mediaani, hän omaksuu erilaisia taulukon kuvaamistapoja sekä oppii frekvenssien ja prosenttilukujen välisen yhteyden. Hän harjoittelee itseohjautuvaa oppimista ja mahdollisesti myös etätyöskentelyä. Oppija tutustuu tilastollisen tutkimuksen suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja tulosten tulkintaan sekä raportointiin. Kurssilla on tavoitteena myös oppia käyttämään kommentointiin ja keskusteluun suunniteltuja verkkotyökaluja ja lisätä näin oppijoiden välistä yhteistyötä ja itsearviointia.

Sisältö

1. kerta (2h)
Kurssin aloitus
Tutustutaan Pythagoras-oppimisympäristöön, navigointiin ja ominaisuuksiin. Yhdessä opettajan kanssa perehdytään tilastomatematiikan teoriaan ja Pythagoras-kurssiin sisällytettyyn teoriaosioon.

2. kerta (2h)
Tehdään järjestyksessä tehtävät
6a, 6b, 3 ja 1. Korostetaan oppijoille, että heidän on tarkoitus kartuttaa suoritusrekisteriään ja suorittaa kukin tehtävä useita kertoja.

3. kerta (2h)
Aloitetaan
kyselyn suunnitteleminen. Käydään keskustellen läpi hyvin toteutetun kyselyn ominaisuuksia. Kysymysten on hyvä alkaa yleisiä asioita kartoittaen ja edetä tarkentaviin kysymyksiin. Kysymysvaihtoehtoja pohdittaessa olisi hyvä huomioida kattavuus. Jokaiselle vastaajalle on oltava vaihtoehto, mutta turhia "en tiedä" tai "muu" vaihtoehtoja on vältettävä, koska ne vääristävät helposti lopputuloksia. Yhdessä voidaan pohtia, milloin on mielekästä käyttää numeerisia vaihtoehtoja ja milloin sanallisia. Eri asteikkoja on esitelty Pythagoras-kurssin teoriaosiossa. Oppijat voivat suunnitella valitsemastaan aiheesta vähintään 10 kysymystä vastausvaihtoehtoineen.

4. kerta (2h)
Tehdään kysely, tallennetaan ja julkaistaan se verkkoon. Mikäli oppijat ovat valmistelleet kyselynsä jo etukäteen huolellisesti, tällä kerralla jää aikaa tutustua myös vanhoihin verkkoon jo julkaistuihin kyselyihin, vastata niihin ja tunnilla valmistuviin kyselyihin. Tässä vaiheessa oppijat voivat myös käyttää reaaliaikaista keskustelua avukseen sekä ottaa selvää, onko oppimisympäristössä muita käyttäjiä, joita voisi pyytää vastaamaan valmistuviin kyselyihin. Opettaja voi tietenkin organisoida toisen oppilasryhmän vastaamaan tai toisesta atk-luokasta keskustelemaan, mikäli yhteistyötahoja on tarjolla.

5. kerta (2h)
Tehdään järjestyksessä tehtävät
2, 4 ja 5. Korostetaan oppijoille, että heidän on tarkoitus kartuttaa suoritusrekisteriään ja suorittaa kukin tehtävä useita kertoja.

6. kerta (2h)
Katsotaan kyselyiden vastauksia. Pohditaan saatujen tulosten merkittävyyttä ja asteikon sopivuutta. Keskustellaan keskiarvosta, onko se edes mahdollinen ja mitä se kertoo. Tunnilla voidaan suorittaa tehtävä
6k käyttäen nyt kunkin oppijan tai oppijaryhmän omaa aineistoa lähtöaineistona.

7. kerta (2h)
Tehdään omasta tutkimuksesta ja sen tuloksista raportti ja julkaistaan se näyttelytilassa. Tässä vaiheessa on syytä käyttää paljon aikaa vastausten / tulosten ristiintaulukointiin. On syytä korostaa oppijoille, että kun he löytävät odottamaansa hypoteesia vastaavia tai sen kanssa mielenkiintoisesti ristiriidassa olevia tutkimustuloksia, he voivat tallentaa diagrammeja raporttiaan varten.

8. kerta (2h)
Tässä vaiheessa oppijoiden tai ryhmien raporttien valmistuminen saattaa olla hyvin eritahtista, joten joku ryhmä on vielä täydessä työn touhussa kirjoittamassa, toinen julkaisee ja kolmas voi olla valmis kommentoimaan näyttelytilan raportteja. Jos oppijoille jää aikaa, he voivat tutustua viimeiseen harjoitustehtävään, joka on
Korrelaatiotehtävä 7. Aihe ei kuulu yläasteen opetussuunnitelmaan, mutta tehtävää voi tehdä puhtaasti kokeilemalla ja halutessaan voi tutustua teoriaan teorialinkistä.

9. kerta (2h)
Varsinainen kommentointi ja keskustelutunti. Oppijat voivat esitellä töitään suullisesti tai käydä keskustelua verkossa.

10. kerta (2h)
Arviointiin ja itsearviointiin on syytä jättää aikaa. Oppijoilta on myös hyvä kysyä palautetta kurssin kehittämistä varten.

Työskentelytavat

Kurssilla opitaan käyttämään verkkosovellusta, jokainen oppija käyttää omaa tietokonettaan tai tekee ryhmässä yhteisellä tietokoneella. Hän käyttää keskusteluryhmää ja reaaliaikaista keskustelua kommentointiin ja oppimisen tueksi sekä suunnittelee ja harjoittelee mahdollisuuksiensa mukaan myös omalla ajallaan.

Arviointi

Kurssi arvioidaan sanallisesti käyttäen arvosanoja hyväksytty / hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon oppijan tuntityöskentely, tehdyt kotitehtävät tai muut suoritusrekisteriin kirjautuneet tehtävät sekä kurssilla toteutettu kyselytutkimus, siihen liittyvä raportti ja tulkinta sekä tehdyt kommentit. Kurssiin voidaan liittää myös itsearviointia.